Splash Mighty Bright 108" Wide Back 2449wb-splash - Henry Glass